อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

 

 

บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

 


1.  สำนักปลัดเทศบาล
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์  งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน  งานกิจการสภา  งานเลขานุการ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    1.1.1 งานธุรการ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานติดต่อประสานงาน  งานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล  งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล  งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี  งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.1.2 งานประชาสัมพันธ์
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้  ความเข้าใจ สรุปรายงาน  การปฏิบัติงานและนโยบายของเทศบาล   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น  สำรวจ  รวบรวมฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ออกสำรวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปรายสัมมนา  จัดนิทรรศการ บริการ  ดำเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ดังกล่าว  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.1.3 งานการเจ้าหน้าที่
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เช่นสรรหาขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขึ้นเงินเดือน  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนงานบุคคล  งานพัฒนาบุคลากร  การจัดทำแผนอัตรากำลัง การออกราชการ  การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ  การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
   1.1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา – เทศบาล  การจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ  การรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.1.5 งานกิจการสภา
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ งานเลขานุการ ของกิจการสภาเทศบาล เช่น การพิมพ์หนังสือเชิญประชุม ประกาศเรียกประชุม ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น วาระการประชุม รายงานการประชุมของสภาท้องถิ่น หนังสือการขออนุมัติเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ การส่งร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดพิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ รวบรวมระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการงานกิจการสภา บันทึกทะเบียนประวัติผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จัดเตรียมห้องประชุมสภา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.1.6  งานเลขานุการ
    มีหน้าที่ ติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรอง  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียง  รายงานการประชุม  และรายงานอื่นๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   1.2  ฝ่ายอำนวยการ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิติการ
งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสารสนเทศ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    1.2.1 งานนิติการ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครองและงานคดีอื่นๆ งานวินัยและการดำเนินการทางวิจัย  รวมทั้งการให้คำปรึกษาวินิจฉัย  และตีความข้อกฎหมาย  งานรับเรื่องนาวร้องทุกข์อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล การดำเนินการสอบรับผิดทางละเมิด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.2.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อย
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ  จัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การควบคุม  ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของเทศบาลและประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง  ปฏิบัติงานมวลชนต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
    1.2.3 งานทะเบียนราษฎร
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร  ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕  เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งการเกิด  การแจ้งการตาย  การแจ้งย้ายที่อยู่  การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ  การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย  การคัดและรับรองสำเนา  การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร  การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.2.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานวิทยุสื่อสาร งานวิเคราะห์ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสภาพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิด  สาธารณภัย งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งรัฐและเอกชนเพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการบริการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งานควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติ  ป้องกันบรรเทา  ฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานการเฝ้าระวัง  รับแจ้งเหตุรายงาน ประเมินสถานการณ์  รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสั่งการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.2.5 งานสารสนเทศ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศในสำนักงาน  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย