แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
80
เดือนที่แล้ว
5,337
ปีนี้
52,410
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
469,311
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220

1
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น (การจักรสาน และการทำโคมล้านนา) สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงร่วมกับเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น (การจักรสาน และการทำโคมล้านนา) สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

                1 ผู้สูงอายุได้รับการฝึกอาชีพและนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเองได้

                2 ผู้สูงอายุมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมีปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่ มาประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด เกิดรายได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

08 กุมภาพันธ์ 2565

การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล  ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้กล่าวเปิด โครงการพร้อมกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาวะทางกาย คือการมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัย
  2. เพื่อสุขภาวะทางจิตใจ คือจิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลายไม่เครียด คล่องแคล่ว มีสติ มีสมาธิ
  3. เพื่อสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) คือความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูงเข้า ถึงความจริง
03 กุมภาพันธ์ 2565

“โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

เทศบาลตำบลต้นธง ได้ตระหนักถึงการส่งเสริม,การพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่ว่า เสวียน “เรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม” จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธงกิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการทำเสวียน สร้างการเรียนรู้การรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง , คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลต้นธง ,ผู้สูงอายุในตำบลต้นธง และประชาชนตำบลต้นธงที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

07 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)