แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
251
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

3
รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมรวบรวมและรายงานผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น
นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประจำเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมติดตาม สถานการณ์การเลือกตั้ง และกำกับดูแลการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 5,505 คน จำแนกเป็นชาย 2,539 คน หญิง 2,966 คน โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ ผลการนับคะแนนจำนวนมาก ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) มีดังนี้
ผู้สมัครจำนวน 3 คน
-หมายเลข 1 นายพัฒนา กันทาเดช 629 คะแนน
-หมายเลข 2 นายสุรัส บุรีรัตน์ 915 คะแนน
-หมายเลข 3 นางสุวภัทร สร่างโศรก 1,057 คะแนน
ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นธง ได้มีการรายงานผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ภายในบริเวณเทศบาลตำบลต้นธง และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน และ เว็บไซด์ www.tontong .go.th เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
✅????????????????
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

06 มิถุนายน 2566

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลต้นธง

นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง มอบหมาย คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมี นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 6 หมู่บ้าน 8 หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และ หมู่ที่ 9) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,505 คน ***ในการนี้ นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย นายดุสิต จันทร์ผง และ นางสาวณัฏฐรินทร์ วีระกิตต์ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ร่วมสังเกตการณ์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด วันเลือกตั้ง 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

03 มิถุนายน 2566

ทต.ต้นธง จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้ง เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง สท.เขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยมี นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมสังเกตการณ์ และพบปะกับผู้เข้ารับการอบรม โดยเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 6 หมู่บ้าน 8 หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และ หมู่ที่ 9) จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

31 พฤษภาคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ดอกดาวเรือง” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
????????????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย กองส่งเสริมการเกษตร บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง และอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ดอกดาวเรือง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมทั้งการตลาด ให้กับเกษตรกรและประชาชนตำบลต้นธง โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน จัดกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
????????????????????
ประสานงานโดย : กองส่งเสริมการเกษตร ทต.ต้นธง
ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง

29 พฤษภาคม 2566

ทต.ต้นธง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดอบรม หลักสูตรการทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง (Souvenir From Local Fabric) ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง (Souvenir From Local Fabric) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ มีทักษะฝีมือ ยกระดับฝีมือ นำไปประกอบอาชีพเป็นการสร้างรายได้ ต่อไป โดยมี นางสาวนวพรรษ ปฏิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธาน และ ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ การฝึกอบรมกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
*********
ประสานการดำเนินงานโดย : กองสวัสดิการสังคม ทต.ต้นธง
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

22 พฤษภาคม 2566

เข้าร่วมประกอบพิธี และสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ณ วัดรมณียาราม(กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม.ตำบลต้นธง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนวัดสันต้นธง และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตา ถวายจตุปัจจัยไทยทาน โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมประกอบพิธี และสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ณ วัดรมณียาราม(กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
19 พฤษภาคม 2566

ทต.ต้นธง ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก
????????????
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม.ตำบลต้นธง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนบ้านศรีย้อย โรงเรียนวัดสันต้นธง และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ตามโครงการจัดงานสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก วัดที่เจ้าแม่สร้าง ครูบาศรีวิชัยบูรณะ ปฐมสังฆรามแห่งนครหริภุญชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดรมณียาราม(กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
????????????????
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

19 พฤษภาคม 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 (เวลา 09.30 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
????เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
????1 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลต้นธง
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ได้แก่ นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง
???? ???? 2. เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลต้นธง
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้แก่ นายคารมณ์ จันทร์แก้ว
????เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
????????เรื่อง ที่เสนอใหม่
✅ พิจารณาญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
????ญัตติอื่น ๆ
????การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย????
******
ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

15 พฤษภาคม 2566

ทต.ต้นธง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน ตำบลต้นธง ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน ตำบลต้นธง ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (พายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566) จากการสำรวจพบว่ามีหลังคาบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,5,6,7 และ หมู่ที่ 9 รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 หลังคาเรือน ในการนี้ทางเทศบาลฯ จะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

09 พฤษภาคม 2566

ทต.ต้นธง ร่วมขบวนแห่ครัวทานสามัคคี 4 ตำบล ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (งานแปดเป็ง),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง ร่วมขบวนแห่ครัวทานสามัคคี 4 ตำบล “ตำบลต้นธง/เหมืองจี้/หนองหนาม/บ้านแป้น ร่วมกับ อปท.ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยอบรมประชาชนตำบลต้นธง ร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นากยกเทศมนตรีตำบลต้นธง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่, ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมขบวนแห่ครัวทานสามัคคี 4 ตำบล ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (งานแปดเป็ง) เคลื่อนขบวนสู่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ซึ่งขบวนแห่ครัวทาน งานสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยในปีนี้ เป็นการนำเสนอ เรื่องราวครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลก โดยมีรถขบวนครัวทาน รวมทั้งสิ้น 12 ขบวน สร้างความศรัทธา และความประทับใจ ต่อประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานประเพณีอย่างเนืองแน่น

ภาพ/ข่าว โดย : ปฃส.ทต.ต้นธง

04 พฤษภาคม 2566

ทต.ต้นธง จัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 (09.30 น.)

เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานเทศบาลตำบลต้นธง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง คณะกรรมการพัฒนา ผอ.รพ.สต.บ้านสันมะนะ ผู้แทน ผอ.รพ.สต.ต้นธง ประธานสตรีแม่บ้านตำบลต้นธง ผู้แทนเกษตรอำเภอเมืองลำพูน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
*****
ภาพข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

03 พฤษภาคม 2566

ทต.ต้นธง รับสมัคร สท.เขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นวันแรก,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง รับสมัคร สท.เขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นวันแรก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
เวลา 08.30 -16.30 น.

เทศบาลตำบลต้นธง รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดย มี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือการรับสมัครรับรับเลือกตั้ง ฝ่ายรับสมัครรับเลือกตั้ง ดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด โดยมี นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง และ นายดุสิต จันทร์ผง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมสังเกตการณ์ กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเดินทางมาลงเวลาสมัครก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 2 ราย จึงได้มีการจับฉลากเพื่อเรียงลำดับการยื่นใบสมัครฯ ผลปรากฏ นายพัฒนา กันทาเดช ได้หมายเลข 1 และ นายสุรัส บุรีรัตน์ ได้หมายเลข 2 สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

01 พฤษภาคม 2566

ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ สรงน้ำกู่ครูบาเชษฐวชิรปัญญามหาเถระ ประจำปี พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566
เวลา 07.30 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง แม่บ้านตำบลต้นธง อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ สรงน้ำกู่ครูบาเชษฐวชิรปัญญามหาเถระ ประจำปี พ.ศ.2566 และ ร่วมสรงน้ำกู่ครูบาบวรสิริธรรม ตลอดจนพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัด ผูกผ้าแพร ปิดทองยอดฉัตร ประกอบพิธีสงฆ์ และ ถวายต้นเงิน ณ วัดสันต้นธง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

29 เมษายน 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 (เวลา 09.30 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1 เรื่องแจ้งการพันจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง
2 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
**เรื่อง ที่เสนอใหม่
✅ 1.พิจารณาญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลต้นธง (ทางสาธารณะ)
✅ 2.พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)
✅ 3. พิจารณาญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
*ญัตติอื่น ๆ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
******
ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

28 เมษายน 2566

"โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
????????????????
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรม "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตำบลต้นธง ให้มีความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวินัยและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพื้นฐานของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พึงประสงค์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ สุนทร ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
✅????????????????
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

24 เมษายน 2566

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 8  (110 รายการ)