แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
247
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗3 พ.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256010 มี.ค. 2563
3ระเบียบเทศบาลตำบลต้นธง ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาของเทศบาลตำบลต้นธง พ.ศ. 25618 ม.ค. 2563
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256028 ธ.ค. 2561
5พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 249612 ต.ค. 2561
6พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศัก12 ต.ค. 2561
7พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พุุทธศักราช 253912 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 254012 ต.ค. 2561
9พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 254212 ต.ค. 2561
10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 25412 ต.ค. 2561
11พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 253512 ต.ค. 2561
12พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พุทธศักราช 2512 ต.ค. 2561
13พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พุทธศักราช 255812 ต.ค. 2561
14พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช 255012 ต.ค. 2561
15พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 250812 ต.ค. 2561
16พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 251012 ต.ค. 2561
17พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247512 ต.ค. 2561
18พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 252212 ต.ค. 2561
19พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พุทธศักราช 254312 ต.ค. 2561
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 254712 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|