แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
248
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

วิสัยทัศน์/ยุทธศาตร์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลต้นธง

          วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง

“ ต้นธงเมืองน่าอยู่ เคียงคู่วิถีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล ”

 

นิยาม

หมายถึง   ประชาชนในตำบลต้นธง  มีความสุขจากคุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตำบลที่มีประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต  ควบคู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์ม เข้ามาใช้ในการดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาระบบการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

พันธกิจของเทศบาลตำบลต้นธง

 1. ดูแลผู้สูงวัย  ใส่ใจทุกครอบครัว
 2. ส่งเสริมการศึกษา  และกีฬาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
 3. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง
 5. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
 6. ส่งเสริมแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ถนนดี  ไฟฟ้าสว่าง น้ำสะอาด
 7. มุ่งให้ตำบลต้นธงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  โบราณ สถานและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากทรัพยากรของท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมให้ตำบลต้นธงเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย
 9. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรัฐ  เอกชนและประชาสังคม
 10. ประชาชนมีความปลอดภัยปราศจากอาชญากรรม
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสและโรคติด โรคระบาด
 12. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 13. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์ม เข้ามาใช้ในการ

     ดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาระบบการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลตำบลต้นธง  มีดังนี้

 1. มีการคมนาคมสะดวก ประชาชนมีถนนได้ใช้สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น
 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มั่นคง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. ประชาชนมีน้ำประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้า  อย่างทั่วถึง
 4. ประชาชนในตำบลต้นธง ได้มีแหล่งน้ำไว้ใช้
 5. สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 6. เทศบาลตำบลต้นธง มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางธรรมาภิบาล  มีการบริหารจัดการที่ดีและให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน
 7. การจัดการศึกษาและการกีฬา สันทนาการในตำบลต้นธงโดยให้ประชาชนในตำบลได้รับการศึกษาและการส่งเสริมด้านกีฬาอย่างทั่วถึง  มีสุขภาพดีและมีคุณภาพ
 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลต้นธง ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลต้นธง
 9. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงโบราณสถานที่สำคัญได้รับการบูรณะซ่อมแซม
 10. ตำบลต้นธง มีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าอยู่  สะอาดสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีรายเพิ่มขึ้น
 1. ประชาชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อ  ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์และกลุ่มแปราะบาง ได้รับการดูแล
 3. เทศบาลตำบลต้นธง มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
 1. เทศบาลตำบลต้นธง มีการบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล  บุคลากรมีคุณภาพและให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน
 1. จัดการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
 2. ไม่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหรือโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลต้นธง
 3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์ม เข้ามาใช้ในการดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาระบบการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1            การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2            การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4            การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5            การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6            การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7            การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร